干荷叶.三首原文翻译赏析_拼音版_出自刘秉忠 - 开远古诗词教育网

干荷叶.三首

作者:刘秉忠 朝代:元朝
干荷叶.三首原文

干荷叶.三首


刘秉忠干荷叶,色苍苍,老柄风摇荡。减清香,越添黄,都因昨夜一场霜。寂寞在秋江上。


干荷叶,色无多,不耐风霜剉。贴秋波,倒枝柯,宫娃齐唱采莲歌。梦里繁华过。


南高峰,北高峰,惨淡烟霞洞。宋高宗,一场空,吴山依旧酒旗风。两度江南梦。


[作者简介]刘秉忠(1216-1274),初名侃,字仲晦,今河北邢台人。曾隐居武夷山为僧,法名子聪,号藏春散人。后被元世祖召见,留侍左右,改名秉忠,位至太保,参领中书省事。博学多才,喜吟诗作曲。著有《藏春散人集》。现存小令十二首。


[写作背景]此三曲是作者因题起意、即物取喻之作。“干荷叶”又名“翠盘秋”,为刘秉忠自度曲。刘秉忠生于金宣宗贞祐四年(1216)年,卒于元世祖至元十一年(1274),曾隐居武夷山为僧,后云中(今山西大同),时元世祖在藩邸,海云禅师被召,过云中,邀与同行,遂留侍世祖左右。至元元年(1264),拜光禄大夫,位太保,参预中书省事,为元朝的开国元勋,但始终过着斋居蔬食的生活。从这样的经历来看,他在这三首曲中所表露的并非一位金遗民或宋遗民悼伤亡国、眷念前朝之情,而是在更广泛的意义上对生命的短促、人事的无常、朝代的更迭所怀的梦幻泡影之感。这是一位参与缔造王朝、饱历世事沧桑而又曾皈依空门、深受佛家洗礼者对自然界和人世间的观照和感慨。这里还有一点要提到的是:元军攻占杭州在1276年,而刘秉忠此时已亡故,未及见南宋亡后的杭州景物。所以此处所摘的第三首曲子乃是以一个胜券在握的征服者的宰辅对南宋的覆灭遥作凭吊而已。


[注解]


苍苍:深青色。


老柄:干枯的叶柄。


剉:同“挫”,摧残,折磨。


宫娃:宫女,吴楚间称美女曰“娃”。


南高峰、北高峰:在杭州西湖边上,两峰遥遥相对,称“双峰插云”,为西湖十景之一。


烟霞洞:在南高峰下的烟霞岭上,为西湖最古的石洞,洞很深。


宋高宗:赵构。


吴山:在西湖东南面,俗称城隍山。


两度江南梦:指五代吴越和南宋王朝都建都杭州又都亡国。


[译文]


枯干的荷叶,颜色苍苍,干巴的老茎在风里不住地摇荡。清香一点点减退了,颜色一点点枯黄,者是因为昨夜下了一场霜。秋天的江面上荷叶更加显得寂寞、凄凉。


枯干的荷叶,翠绿的颜色已经剩得不多了,它受不了寒风吹打严霜折磨。紧贴在秋天的水面上,枝茎已折断倒下,还听见那宫女还在齐声唱着采莲歌。可繁华盛景却象梦一样消逝了。


南高峰,北高峰,凄凉惨淡的烟霞洞。宋高宗到头来落得一场空,看如今吴山的酒旗依旧在飘动。可杭州已经做了吴越和南宋两朝的梦。


赏析:


这三支小令是作者因题起意、即物取喻之作。“干荷叶”又名“翠盘秋”,为刘秉忠自度曲。刘秉忠生于公元1216年(金宣宗贞祐四年)年,卒于公元1274年(元世祖至元十一年),曾隐居为僧,后留侍元世祖左右,为元朝的开国元勋,但始终过着斋居蔬食的生活。从这样的经历来看,他在这三首曲中所表露的并非一位金遗民或宋遗民悼伤亡国、眷念前朝之情,而是在更广泛的意义上对生命的短促、人事的无常、朝代的更迭所怀的梦幻泡影之感。


这是一位参与缔造王朝、饱历世事沧桑而又曾皈依空门、深受佛家洗礼者对自然界和人世间的观照和感慨。这里还有一点要提到的是:元军攻占杭州在1276年,而刘秉忠此时已亡故,未及见南宋亡后的杭州景物。所以此处所摘的第三首曲子乃是以一个胜券在握的征服者的宰辅对南宋的覆灭遥作凭吊而已。

干荷叶.三首拼音解读

gàn hé yè .sān shǒu


liú bǐng zhōng gàn hé yè ,sè cāng cāng ,lǎo bǐng fēng yáo dàng 。jiǎn qīng xiāng ,yuè tiān huáng ,dōu yīn zuó yè yī chǎng shuāng 。jì mò zài qiū jiāng shàng 。


gàn hé yè ,sè wú duō ,bú nài fēng shuāng cuò 。tiē qiū bō ,dǎo zhī kē ,gōng wá qí chàng cǎi lián gē 。mèng lǐ fán huá guò 。


nán gāo fēng ,běi gāo fēng ,cǎn dàn yān xiá dòng 。sòng gāo zōng ,yī chǎng kōng ,wú shān yī jiù jiǔ qí fēng 。liǎng dù jiāng nán mèng 。


[zuò zhě jiǎn jiè ]liú bǐng zhōng (1216-1274),chū míng kǎn ,zì zhòng huì ,jīn hé běi xíng tái rén 。céng yǐn jū wǔ yí shān wéi sēng ,fǎ míng zǐ cōng ,hào cáng chūn sàn rén 。hòu bèi yuán shì zǔ zhào jiàn ,liú shì zuǒ yòu ,gǎi míng bǐng zhōng ,wèi zhì tài bǎo ,cān lǐng zhōng shū shěng shì 。bó xué duō cái ,xǐ yín shī zuò qǔ 。zhe yǒu 《cáng chūn sàn rén jí 》。xiàn cún xiǎo lìng shí èr shǒu 。


[xiě zuò bèi jǐng ]cǐ sān qǔ shì zuò zhě yīn tí qǐ yì 、jí wù qǔ yù zhī zuò 。“gàn hé yè ”yòu míng “cuì pán qiū ”,wéi liú bǐng zhōng zì dù qǔ 。liú bǐng zhōng shēng yú jīn xuān zōng zhēn yòu sì nián (1216)nián ,zú yú yuán shì zǔ zhì yuán shí yī nián (1274),céng yǐn jū wǔ yí shān wéi sēng ,hòu yún zhōng (jīn shān xī dà tóng ),shí yuán shì zǔ zài fān dǐ ,hǎi yún chán shī bèi zhào ,guò yún zhōng ,yāo yǔ tóng háng ,suí liú shì shì zǔ zuǒ yòu 。zhì yuán yuán nián (1264),bài guāng lù dà fū ,wèi tài bǎo ,cān yù zhōng shū shěng shì ,wéi yuán cháo de kāi guó yuán xūn ,dàn shǐ zhōng guò zhe zhāi jū shū shí de shēng huó 。cóng zhè yàng de jīng lì lái kàn ,tā zài zhè sān shǒu qǔ zhōng suǒ biǎo lù de bìng fēi yī wèi jīn yí mín huò sòng yí mín dào shāng wáng guó 、juàn niàn qián cháo zhī qíng ,ér shì zài gèng guǎng fàn de yì yì shàng duì shēng mìng de duǎn cù 、rén shì de wú cháng 、cháo dài de gèng dié suǒ huái de mèng huàn pào yǐng zhī gǎn 。zhè shì yī wèi cān yǔ dì zào wáng cháo 、bǎo lì shì shì cāng sāng ér yòu céng guī yī kōng mén 、shēn shòu fó jiā xǐ lǐ zhě duì zì rán jiè hé rén shì jiān de guān zhào hé gǎn kǎi 。zhè lǐ hái yǒu yī diǎn yào tí dào de shì :yuán jun1 gōng zhàn háng zhōu zài 1276nián ,ér liú bǐng zhōng cǐ shí yǐ wáng gù ,wèi jí jiàn nán sòng wáng hòu de háng zhōu jǐng wù 。suǒ yǐ cǐ chù suǒ zhāi de dì sān shǒu qǔ zǐ nǎi shì yǐ yī gè shèng quàn zài wò de zhēng fú zhě de zǎi fǔ duì nán sòng de fù miè yáo zuò píng diào ér yǐ 。


[zhù jiě ]


cāng cāng :shēn qīng sè 。


lǎo bǐng :gàn kū de yè bǐng 。


cuò :tóng “cuò ”,cuī cán ,shé mó 。


gōng wá :gōng nǚ ,wú chǔ jiān chēng měi nǚ yuē “wá ”。


nán gāo fēng 、běi gāo fēng :zài háng zhōu xī hú biān shàng ,liǎng fēng yáo yáo xiàng duì ,chēng “shuāng fēng chā yún ”,wéi xī hú shí jǐng zhī yī 。


yān xiá dòng :zài nán gāo fēng xià de yān xiá lǐng shàng ,wéi xī hú zuì gǔ de shí dòng ,dòng hěn shēn 。


sòng gāo zōng :zhào gòu 。


wú shān :zài xī hú dōng nán miàn ,sú chēng chéng huáng shān 。


liǎng dù jiāng nán mèng :zhǐ wǔ dài wú yuè hé nán sòng wáng cháo dōu jiàn dōu háng zhōu yòu dōu wáng guó 。


[yì wén ]


kū gàn de hé yè ,yán sè cāng cāng ,gàn bā de lǎo jīng zài fēng lǐ bú zhù dì yáo dàng 。qīng xiāng yī diǎn diǎn jiǎn tuì le ,yán sè yī diǎn diǎn kū huáng ,zhě shì yīn wéi zuó yè xià le yī chǎng shuāng 。qiū tiān de jiāng miàn shàng hé yè gèng jiā xiǎn dé jì mò 、qī liáng 。


kū gàn de hé yè ,cuì lǜ de yán sè yǐ jīng shèng dé bú duō le ,tā shòu bú le hán fēng chuī dǎ yán shuāng shé mó 。jǐn tiē zài qiū tiān de shuǐ miàn shàng ,zhī jīng yǐ shé duàn dǎo xià ,hái tīng jiàn nà gōng nǚ hái zài qí shēng chàng zhe cǎi lián gē 。kě fán huá shèng jǐng què xiàng mèng yī yàng xiāo shì le 。


nán gāo fēng ,běi gāo fēng ,qī liáng cǎn dàn de yān xiá dòng 。sòng gāo zōng dào tóu lái luò dé yī chǎng kōng ,kàn rú jīn wú shān de jiǔ qí yī jiù zài piāo dòng 。kě háng zhōu yǐ jīng zuò le wú yuè hé nán sòng liǎng cháo de mèng 。


shǎng xī :


zhè sān zhī xiǎo lìng shì zuò zhě yīn tí qǐ yì 、jí wù qǔ yù zhī zuò 。“gàn hé yè ”yòu míng “cuì pán qiū ”,wéi liú bǐng zhōng zì dù qǔ 。liú bǐng zhōng shēng yú gōng yuán 1216nián (jīn xuān zōng zhēn yòu sì nián )nián ,zú yú gōng yuán 1274nián (yuán shì zǔ zhì yuán shí yī nián ),céng yǐn jū wéi sēng ,hòu liú shì yuán shì zǔ zuǒ yòu ,wéi yuán cháo de kāi guó yuán xūn ,dàn shǐ zhōng guò zhe zhāi jū shū shí de shēng huó 。cóng zhè yàng de jīng lì lái kàn ,tā zài zhè sān shǒu qǔ zhōng suǒ biǎo lù de bìng fēi yī wèi jīn yí mín huò sòng yí mín dào shāng wáng guó 、juàn niàn qián cháo zhī qíng ,ér shì zài gèng guǎng fàn de yì yì shàng duì shēng mìng de duǎn cù 、rén shì de wú cháng 、cháo dài de gèng dié suǒ huái de mèng huàn pào yǐng zhī gǎn 。


zhè shì yī wèi cān yǔ dì zào wáng cháo 、bǎo lì shì shì cāng sāng ér yòu céng guī yī kōng mén 、shēn shòu fó jiā xǐ lǐ zhě duì zì rán jiè hé rén shì jiān de guān zhào hé gǎn kǎi 。zhè lǐ hái yǒu yī diǎn yào tí dào de shì :yuán jun1 gōng zhàn háng zhōu zài 1276nián ,ér liú bǐng zhōng cǐ shí yǐ wáng gù ,wèi jí jiàn nán sòng wáng hòu de háng zhōu jǐng wù 。suǒ yǐ cǐ chù suǒ zhāi de dì sān shǒu qǔ zǐ nǎi shì yǐ yī gè shèng quàn zài wò de zhēng fú zhě de zǎi fǔ duì nán sòng de fù miè yáo zuò píng diào ér yǐ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

刘秉忠 刘秉忠 刘秉忠(1216-1274),初名侃,字仲晦,今河北邢台人。曾隐居武夷山为僧,法名子聪,号藏春散人。后被元世祖召见,留侍左右,改名秉忠,位至太保,参领中书省事。博学多才,喜吟诗作曲。著有《刘秉忠诗文集》、《藏春散人集》传世。现存小令十二首。…详情

干荷叶.三首原文,干荷叶.三首翻译,干荷叶.三首赏析,干荷叶.三首阅读答案,出自刘秉忠的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kyedu.net/shi/64126.html

诗词类别

刘秉忠的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语